Gustaf A. von Platen

Gustaf Anton von Platen (V26). Född 24 juli 1840. Student i Lund ca. 1857. Underlöjtnant vid Skånska dragonregementet 1858. Ryttmästare 1878, som 1:a militärdistriktets militärsällskaps stipendiat. Tjänstgort fyra månader vid Preussiska 3:e dragonregementet 1886. Major 1887, överstelöjtnant vid Kronprinsens husarregemente 1889 och vid Skånska husarregementet 1890. Överste och chef för Kronprinsens husarregemente 1893. Avsked från beställning på stat 1902 och ur armén 1905. Ordförande i Svenska von Platenföreningen 1904. K.S.O. 1:a kl. Ärvde Hjelmslund och Kopparmöllan tillsammans med sina bröder. Sålde sina andelar, köpte Stora Mölla, Skåne 1874. Hans porträtt målat av Hildur Hult, ingår samlingen av Kronprinsens husarregementes chefsporträtt förvarad i Kommendanthuset, Malmö museum. Gustaf von Platen avled 5 april 1933 i Malmö. Gift 1874 med Alida Hummel (1854-1915). Paret fick tre barn; Alida (1875-1971), Alida Gustafva (1878-1967) samt David Julius (1882-1966). Gustaf von Platen var föreningens ordförande 1904-1913.

Stora Mölla, Källna Socken, Skåne. Stora Mölla är beläget i Norvästra Skåne vid foten av Hallandsåsen. Landskapet är svagt kuperat med löv- och barrskog. Gården genomkorsas av en å som bildar långa forsar och ett lodrätt fall på 8 meter. Ån har uttnyttjats för kvarnverksamhet sedan mitten av 1500-talet och var i bruk fram till 1945. För närvarande bedrivs spannmålsodling och skogsbruk. Verksamheten med kvarnen har ersatts med ett minikraftverk som förser gården med elektricitet.  Gustaf Anton von Platen (1840-1933) ärvde Hjelmslund och Kopparmöllan ihop med sina bröder. Sedan hans sålt sina andelar, köpte han 1874 Stora Mölla som han sålde 1914. Stora Mölla erbjuder idag övernattningsmöjligheter och Bed & Breakfast (www.storamolla.com).