Stadgar för Svenska von Platenföreningen

Antagna vid 46:e ordinarie familjedagen den 20 maj 2007 och vid extra familjedagen den 19 april 2008 Innebärande revidering av § 3 Mom. 1.

§ 1 Ändamål

Svenska von Platenföreningen, bildad vid svensk-tysk familj­edag i Helsingborg den 11juni 1883, har till ändamål familje­bandens stärkande och släktens självhjälp.

§ 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Medlemskap

Mom. 1. Rätt till medlemskap i föreningen äger en var som genom börd eller gifte lagligen tillhör någon av de vid dessa stadgars antagande befintliga ätterna von Platen och som är svensk medborgare. Å svenska Riddarhuset icke introducerad släktgren är lika berättigad som introducerad. Samma rätt till medlemskap, som barn av börd, äger dels barn till kvinna, som är född von Platen och som tillhör någon av ätterna von Platen dels adopterat barn.

Mom. 2. Anmälan om inträde i föreningen skall göras skriftligen till styrelsens ordförande. I samband härmed skall års­avgifter erläggas för den tidigare period, under vilken det stått släktmedlemmen ifråga öppet att själv eller genom målsman vinna inträde i föreningen utan att begagna sig därav. 

Mom. 3. Den som efter utträde ur föreningen önskar åter inträde, skall därvid erlägga avgifterna för de år utträdet omfattar, ävensom årsavgifter som eventuellt resterar från föregående medlemstid. 

Mom. 4. Släktmedlem som genom bosättning utomlands erhållit utländskt medborgarskap, skall vid återinflyttning till Sverige och återinträde i föreningen erhålla befrielse från erläggandet av årsavgifter för de år som det utländska med­borgarskapet omfattat. 

Mom. 5. Medlem av föreningen som häftar för oguldna årsavgifter kan efter beslut av styrelsen uteslutas. 

Mom. 6. Medlem är skyldig att för sig och sin familj till föreningens sekreterare anmäla: dels sådana förändringar i släkttavlan som omförmäles i stadgarnas § 13 mom. 1. varvid å Riddarhuset icke introducerad medlem skall bifoga personbevis, dels ock sådana yrkes- och tjänsteförändringar och adressförändringar som erfordras för fullständigandet av föreningens medlemsförteckning.

§ 4 Årsavgifter

Mom. 1. Föreningsmedlem skall erlägga den årsavgift som av familjedagen beslutas. Årsavgiften bör inbetalas före mars månads utgång genom insättning på föreningens postgirokonto. 

Mom. 2. Medlem kan av styrelsen beviljas nedsättning av eller befrielse från årsavgift.

§ 6 Styrelsen

Mom. 1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. 

Mom. 2. Styrelsen väljes vid ordinarie familjedag för tiden till nästa ordinarie familjedag. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, skattmästare och sekreterare. 

Mom. 3. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller då minst 2 ledamöter av styrelsen därom hos ordföranden gjort framställning. Kallelse till styrelsesammanträde sker genom skriftligt meddelande, som åtföljes av upplysning om förekommande ärenden. Protokollfört styrelsesammanträde skall äga rum minst en gång om året. Dessutom kan då så erfordras, styrelsebeslut fattas genom skriftväxling mellan medlemmarna. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden eller den som i hans ställe för ordet i styrelsen utslagsröst. För besluts fattande skall minst 3 leda möter vara närvarande och skall i så fall om beslutet vara ense. 

Mom. 4. Skattmästaren uppbär ett årligt arvode som av styrelsen fastställes. Styrelseledamot har rätt att få ersättning för rese kost nad som förorsakats i samband med styrelseledamotskapet.

§ 7 Räkenskaper och revision

Mom. 1. För granskning av styrelsens förvaltning och räken skaper utses av ordinarie familjedag två revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad revisor och en föreningsmedlem. För var och en av dessa utses en suppleant, den ene auktoriserad revisor och den andre föreningsmedlem. 

Mom. 2. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna bör vara avslutade och överlämnade till revisorerna den 15 mars. Revisorerna skall senast den 1 maj av lämna sin berättelse till styrelsen. 

Mom. 3. Den av föreningen utsedde auktoriserade revisorn eller dennes suppleant må åtnjuta arvode. Föreningsmedlem som utsetts till revisor får ej uppbära arvode men kan få ersättning för utgifter i samband med revisorsuppdraget. 

Mom. 4. Granskningen av de av föreningens fonder, som för all framtid är ställda under Riddarhusdirektionens förvaltning, som gemensamt benämnes 513 von Platenska släktfonden, verkställes härför av Ridderskapet och Adeln utsedda revisorer.

§ 8 Ordinarie familjedag

Mom. 1. Föreningens ordinarie familjedagar skall hållas vart tredje år och skall alltid äga rum på plats inom landet som styrelsen bestämmer. 

Mom. 2. Kallelse till ordinarie familjedag sker genom styrelsens försorg genom personliga meddelanden till de av föreningens medlemmar som uppnått 17 års ålder. Kallelse skall utsändas en månad före familjedagens hållande och åtföljas av  a) föredragningslista, b) styrelseberättelse med sammandrag av föreningens räken skaper för den sistförflutna treårsperioden, c) revisionsberättelser. 

Mom. 3. Viktiga ärenden (stadgeändringar och liknande frågor) som av medlem önskas uppförda på föredragningslistan skall, försedda med motivering, vara insända till styrelsens ordförande före januari månads utgång det år familjedagen skall hållas.

Mom. 4. Förhandlingarna ledes av ordföranden och vid förfall för honom av vice ordföranden. Vid förfall för dessa väljer familjedagen ordförande. Vid ordinarie familjedag skall följande ärenden förekomma: a) val av två medlemmar att jämte ordföranden justera dagens protokoll, b) fastställandet av röstlängden, c) frågan om familjedagen är i stadgeenlig ordning utlyst, d) styrelsens och revisorernas berättelser för den sistförflutna treårsperioden, e) frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, f) val av styrelseledamöter samt suppleanter, g) val av revisorer och revisorsuppleanter, h) övriga ärenden som stadgeenligt skall behandlas,
i ) nya frågor.

Mom. 5. Röstberättigad är varje föreningsmedlem som uppnått myndig ålder och betalt årsavgifter för tiden t.o.m. sistförflutna kalenderår. Varje röstberättigad äger en röst.

Mom. 6. Val och voteringar förrättas medelst öppen om röst ning, såvida icke någon medlem begär sluten omröstning. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ord föranden utslagsröst.

Mom. 7. Styrelseledamöter får icke deltaga i val av revisorer och revisorsuppleanter eller i röstning om ansvarsfrihet för styrelsen.

Mom. 8. Vid familjedag fört protokoll skall inom två månader översändas till föreningsmedlemmar som fyllt 17 år.

§ 9 Extra familjedag

Extra familjedag skall utlysas då styrelsen så bestämmer eller då minst 10 medlemmar därom hos ordföranden gjort skriftlig motiverad framställning. För extra familjedag gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i § 8 för ordinarie familjedag.

§ 10 Allmänt om föreningens fonder

Mom. 1. Föreningens fonder har till ändamål föreningsmedlemmarnas självhjälp och är bildade av årsavgifter, gåvor och donationer. Det bör vara föreningen och dess medlemmar angeläget att ytterligare öka fonderna.

Mom. 2. För tilldelandet av understöd eller studiebidrag från föreningens fonder gäller som allmän regel att detta får ske endast till föreningsmedlem, såvida annat ej är föreskrivet i be stämmelserna för respektive fonder.

Mom. 3. Ansökan om understöd eller bidrag för nästkommande år insändes till föreningens ordförande före september månads utgång via hemsidan www.svenskavonplaten.se. Ansökan kan efter styrelsens prövning beviljas för ett år i sänder. I undantagsfall för längre tid, dock ej längre än över det sista av de kalenderår som styrelsens mandat omfattar.

§ 11 Fondmedel underställda Riddarhusdirektionen

För de fondmedel som underställts Riddarhusdirektionens förvaltning under den gemensamma benämningen 513 von Platenska släktfonden gäller bestämmelser i överenskommelse med Riddarhusdirektionen För ändring av överenskommelsen med Riddarhusdirektionen gäller i vad på föreningen ankommer enahanda bestämmelser som i § 13 angives för stadgeändringar. Ur direktionens protokoll av den 30 januari 1893 anföres ned anstående bestämmelser: a) till Riddarhuskassan utgår förvaltningsbidrag med samma be lopp som i allmänhet erlägges från de under Riddar hus­direk tionen ställda fonderna, b) fondernas medelränta bestämmes i överensstämmelse med medelräntan för Riddarhusets övriga fonder. Föreningen till kom mande ränta skall årligen lyftas med hela sitt belopp och an vändas för avsett ändamål.

§ 12 Fondmedel som deponerats i notariat förvar

Mom. 1. Fondernas ändamål angives i gåvo- eller donationsbreven för respektive fonder. Fondernas medel utgöres av fond kapitalet och disponibla medel. Efter avsättning av medel för betalning av skatter och övriga omkostnader får disponibla medel användas i enlighet med de för respektive fonder gällande föreskrifterna.

Mom. 2. Fondkapital tillhörande fond, för vilken häremot strid ande bestämmelser ej gäller, får placeras i goda svenska ränte bärande värdepapper som skall inläggas i notariatförvar hos bank, som styrelsen bestämmer, och som även skall förvalta fond ernas disponibla medel. 

Mom. 3. De disponibla medlen får styrelsen, såvida ej annat föreskrives i bestämmelserna för respektive fonder, ta i anspråk för följande ändamål: a) förvaltningskostnader skatter och andra omkostnader, b) utdelning av ekonomiskt understöd till studier och utbildning för yngre medlemmar som har vitsord om arbetsamhet och hedrande uppförande, vars föräldrar eller anhöriga på grund av sin ekonomiska ställning ej är i tillfälle att helt bekosta deras stu dier och utbildning,
c) ekonomiskt understöd åt äldre, sjuka och andra medlemmar som är i behov av sådant understöd för sitt uppehälle, d) de särskilda ändamål som för viss fond kan vara stipulerade, e) åtgärder för familjebandens stärkande.

§ 13 Uppgifter till Riddarhuset

Mom. 1. Den till Riddarhuset överlämnade släkttavlan över de av släktens medlemmar som icke tillhör Svenska Riddarhuset skall genom sekreterarens försorg fullständigas, i det att giftermål, födelser och dödsfall med bifogande av personbevis anmäles till Riddarhuset. 

Mom. 2. Förändringar inom föreningens styrelse skall anmälas till Riddarhusdirektionen.

§ 14 Ändring av stadgarna

För ändring av stadgarna fordras samstämmiga beslut vid två på varandra med minst tre (3) månaders tidsskillnad följande familjedagar, av vilka den ena skall vara ordinarie familjedag. Beslutet skall å båda familjedagarna ha fattats med minst 2/3 av de avgivna rösterna. Meddelande om stadgeändring skall av styrelsen ingivas till Stockholms rådhusrätt och till Riddarhus direktionen.

§ 15 Svenska von Platenföreningens upplösning

Vid föreningens upplösning förfares med fonder och övriga till gångar på följande sätt: a) med de medel som överlämnats till Riddarhusdirektionens för valtning förfares i enlighet med gällande överenskommelse med Riddarhusdirektionen, b) med medel som tillhör föreningens övriga fonder förfares så, som i de för respektive fonder gällande donationsbe stäm melserna kan finnas angivet och, om i bestämmelserna ej när mare angives hur med fondmedlen skall förfaras, får beslut härom fattas i samband med föreningens upplösning.