Balzer Achats von Platen

Balzer Achats von Platen var född 17 november 1712 i Stralsund. Han avled i Stockholm den 26 oktober 1782, son av Pribbert A. von Platen och Margareta von Schwarzer. Han blev volontär vid drottningens livregemente till fots i Stralsund 1728. Avancerade till furir 1730 och till förare 1730. Tog avsked redan 1734 för att ansluta sig som kornett vid konung Stanislai av Polens livdragonregemente i Danzig samma år. Utnämndes senare till löjtnant vid samma regemente. Blev 1734 volontär i den kejserliga armén samt adjutant hos fältmarskalken Neübergk. Sedemera adjutant hos konung Stanislaus samt kapten vid hans livdragonregemente. Han överflyttade till Sverige som fänrik vid Västmanlands regemente 1739. Utnämnd till löjtnant 1742, samt kapten 1744 och majors titel 1747. Riddare av Svärdsorden 1748. Naturaliserad svensk adelsman 1751 och introducerad 1752 under nr 1922. Överstelöjtnant vid 

Löwenfeldska regementet 1758. Överste i armén 1761. Överste vid före detta Lilliebergska i Stralsund 1766. Genom byte överste för Tavastehus regemente 1766. Vidare överste för Savolaks regemente 1772. Tog avsked 1772. Han blev 1734 den 9 maj vid ryssarnas generalstorm av Danzig sårad och vid stadens övergång, fången och förd till Elbing. Skickades kort därefter till Sverige och gick i december med konung Fredrik I:s rekommendation till kejserliga armén vid Rhenströmmen, varest han bevistade fälttåget. Deltog i kriget i Finland på 1740-talet och i Pommern 1757–1761. Förde riksbaneret vid konung Gustaf III:s kröning 1772. Källa: Ätten von Platen Historiska och biografiska anteckningar, 1909