Släktgårdar - Sverige (urval)

Örbyhus

Örbyhus är beläget i Tierps kommun, Uppsala län och har varit i släkten Bielkes ägo under flera hundra år. Via släkten de Geer kom godset i Baltzar von Platens ägo i mitten av 1800-talet.

Stora Sundby

Stora Sundby ligger vid Hjälmaren i Södermanland och har tillhört släkten Sparre i över 300 år. Godset kom till Carl Baltzar von Platen via giftemål fram till 1888 då det övergick i familjen Klingspors ägo.

Yxtaholm

Yxtaholm i Sörmland har tillhört en rad adelsätter sedan 1400-talet. Carl de Geer köpte godset 1830. Carl Baltzar von Platen ägde sedan gården under ett par år på 1800-talet.

Övrabyborg

Gården är belägen strax söder om Tomelilla och köptes 1798 av Achates Carl von Platen. Gården har varit i släkten ägo i snart 200 år. Idag bebos Övrabyborg av Wilhelm Carl Algernon och Agneta von Platen.

Gårdar - Venzgrenen

Hjelmslund, Källna Socken, Skåne. Köptes av Carl Philip Fredrik von Platen, död 1843. Han överlät egendomen till mågen och brorsonen Philip Julius von Platen, gift med dottern Augusta Lovisa von Platen som dog där 1882. Deras son Julius von Platen som dels ärvde den dels inköste den från sina tre bröder, sålde gården 1889.

Kopparmöllan, Östra Ljungby Socken, Skåne. Gården ägdes av Philip Julius von Platen som också ägde Hjelmslund där han dog 1871, därefter av sonen Julius von Platen som efter utlösen av sina syskon blev ensam ägare från 1883. Gården såldes 1918 då han köpte en villa i Klippan. Foto: Helsingborgs Dagblad 19 juli 2006.

Stora Mölla, Källna Socken, Skåne. Stora Mölla är beläget i Norvästra Skåne vid foten av Hallandsåsen. Lanskapet är svagt kuperat med löv- och barrskog. Gården genomkorsas av en å som bildar långa forsar och ett lodrätt fall på 8 meter. Ån har uttnyttjats för kvarnverksamhet sedan mitten av 1500-talet och var i bruk fram till 1945. För närvarande bedrivs spannmålsodling och skogsbruk. Verksamheten med kvarnen har ersatts med ett minikraftverk som förser gården med elektricitet. Gustaf Anton von Platen (1840-1933) ärvde Hjelmslund och Kopparmöllan ihop med sina bröder. Sedan hans sålt sina andelar, köpte han 1874 Stora Mölla som han sålde 1914. Stora Mölla erbjuder idag övernattningsmöjligheter och Bed & Breakfast (www.storamolla.com).
Rälla Gård på Öland har anor sedan 1300-talet. Den var jägmästarboställe under 1700-talet men kom i privat ägo i början av 1800-talet. Mangårdsbyggnaden uppfördes under första hälften av 1900-talet. Barnen till Karl Gustaf och Agda von Platen ärvde Rälla av sina morföräldrar 1939. Gården hade då varit i deras ägo sedan 1913. Den brukades och beboddes av föräldrarna från 1949 så länge dessa levde. Sedan Per Emil Persson köpt gården 1988, inredde han vindsvåningen. I samband med försäljningen avstyckades mindre markområden för de sex syskonen von Platen, där de lät uppföra fritidshus.
Wettinge (Vettinge), Östra Ljungby, Socken, Skåne. Ingick i familjen Gyllenstiernas fideikommis Bjärsgård men arrenderades av Philip Baltzar von Platen (1819-1890) från 1851. Arrendet övertogs efter faderns död 1890 av sonen Baltzar von Platen fram till ca. år 1900.
Gårdar - Dornhofergrenen
Smedstorp är beläget intill Smedstorpssjön på Österlen ca 8 mil öster om Malmö. Av det ursprungliga slottet återstår idag enbart en tvåvåningsbyggnad. Slottet byggdes av den danske släkten Bing. Det kom i svenska händer 1660 och tillföll greven Gustaf Otto Stenbock (1614-1685). Efter flera olika arrenden köpte år 1802 Carl Gustaf von Platen (1762-1819) huset och den intilliggande kvarnen. Det såldes år 1820. Smedstorp var till salu i november 2017 för ca. 15 Mkr.
Bollerup ligger i Tomelilla kommun, halvägs mellan Ystad och Simrishamn. Borgen är uppförd i slutet av 1400-talet. Boningshuset är från 1840-talet. Det ligger på en holme, omgiven av vallgravar. Idag är Bollerup en naturbruksgymnasium med flera naturbrukslinjer, med inriktning på både jordbruk och häst. Cirka 320 elever bor på skolans internat. Lantbruket omfattar 710 hektar. Förutom omfattande djurhållning pågår uppfödning och avel av
 hästar. Bollerup var på 1200-talet stamgods för den sedan länge försvunna släkten Due och kom på 1300-talet genom gifte till släkten Thott. 1401 såldes det till släkten Krognos på Krapperup. När denna släkt 1573 dog ut kom Bollerup till släkten Gjöe, 1624 till en medlem av släkten Lycke och på 1640-talet till släkten Rantzau. På 1750-talet såldes det till den kände köpmannen Niklas Sahlgren i Göteborg, och dennes svärson Klas Alströmer sålde det till Erik Ruuth, som 1798 sålde det vidare till friherre Achates von Platen (1752-1832). Från denne övergick Bollerup 1818 till Karl XIV Johan, och efter kungens död såldes det 1844 till lagmannen Tage Sylvan. Under Sylvans tid frisåldes åtskilliga gårdar. År 1876 testamenterade Sylvan godset som lantbruksinstitut för Kristianstads län. Det blev grunden till den nuvarande verksamheten. Källa: Wikipedia.
Nynäs gods ligger på halvön mellan den långsträckta Nynäsviken och havet, väster om Nynäsgårds pendelstation. Manbyggnaden blev uppförd av excellensen greve Karl Johan Adlercreutz. Det är ett tvåvånings stenhus i Italiensk stil, omgivet av en vacker park. Nynäs ägdes och beboddes på 1430- och 1440-talen av riksrådet och riddaren Gotskalk Bengtsson (Ulf eller Panter). Även hans sonson Arendt Bengtsson skrev sig 1459 till Nynäs. Under 1500- och 

1600-talen tillhörde det medlemmar av släkterna Bielke, Oxenstierna och Rosenstierna. Under 1700- och 1800-talen beboddes Nynäs av släkterna Törnflycht, Wrede-Sparre, Wrangel, Armfelt och Adelercreutz. Efter friherre Carl Gustaf Adlercreutz död 1883 köptes Nynäs 1892 av professor Hjalmar Sjögren. Han tog initiativet till att bygga den villastad och uthamn till Stockholm som uppstod vid Nynäshamn när Nynäsbanan anlades. Efter Hjalmar Sjögrens död 1922, behöll hans hustru Anna Sjögren Nynäs ytterligare fem år innan hon sålde vidare gården till godsägaren Anders Bergengren. 1930 blev generalkonsuln Axel Ax:son Johnson ny ägare till godset såväl till Nynäsbanan och stora markområden. Hans dotter Mildred, gift von Platen, övertog godset 1968.

Broddaborgs historia skriver sig ända tillbaka till 1400-talet. På 1600-1700 -talet hörde gården till Svaneholm och var på den tiden en av Skånes största. Brodda ligger ca 5 km norr om Skurup. Gårdens äldsta historia är endast delvis belagd. Den förste kände ägaren är Bo Tulesen av  den skånska Sparreätten, som 1443 skriver sig till Brodager, som gården  då kallades. Namnet har bildats
av de danska orden ”brud” (”brott”) och ”ager” (”åker”) och betyder således ”den nybrutna åkern”. När gården anlades är inte känt, men marken har tidigare troligen hört till den gamla sätesgården Skurup, som sedan blev Svaneholm. Ägare till Skurup var 1443 väpnaren Henning Meinstorf, vilken tillhörde en holsteinsk adelssläkt. Hans enda barn, dottern Else, ärvde Skurup och gifte sig med Jep Tulesen Sparre (lever ännu 1484). Detta släktskapsförhållande mellan de båda gårdarnas ägare kom sedan att finnas under lång tid, ibland så att ägaren till Svaneholm också var herre till Brodda, eller Brödda, som gården kallades långt in i våra dagar. Under 1500-talet kom Brodda i släkten Billes ägo genom Henrik Eskesen Krummedige) Bille till Månstorp, som var gift med Christence Holgersdatter Ulfstand. Efter makens död 1559 förvaltade hon gården för deras minderårige son Henrik och var 1571 invecklad i en process med Gabriel Sparre till Svaneholm. Henrik Henriksen avled på Brodda 1592. I sitt äktenskap med Christence Corfitzdatter Viffert till Näs (nuvarande Lindenborg) i Jylland hade han sonen Eske Bille, vilken 1602 dog i pest i Köpenhamn, blott 12 år gammal. Som ägare nämns därefter släkten Thott och godssamlerskan fru Mette Rosenkrantz (läs mer under Häckeberga), men gården har senare ånyo kommit i Billesläktens ägo. En Anders Bille (son till Mette Rosenkrantz i hennes äktenskap med Erik Bille till Lögismose?) sålde nämligen 1686 Brodda och Pugerup till den danskättade Axel Gyllenstierna. Härigenom blev gården åter förenad med Svaneholm och kom att så förbli till 1772. Axel Gyllenstiernas far, Erik Hardenberg Gyldenstierne, hade 1664 blivit introducerad på svenska riddarhuset och under skånska kriget var Axel ryttmästare i svensk tjänst. Han blev tillfångatagen av danskarna, när de intog Svaneholm, och sattes i fängelse i Landskrona. Senare anklagades han av svenska myndigheter för att frivilligt ha gått i fångenskap, eftersom han hade sin trolovade på den danska sidan, och utsattes efter kriget för många trakasserier från reduktionskommissionens sida. 1694 lämnade han den aktiva krigstjänsten och ägnade i stället sina krafter åt en omfattande restaurering och ombyggnad av Svaneholm. Han dog ogift 1705 och med honom utslocknade ätten Gyllenstierna af Svaneholm på svärdssidan. Genom testamente tillföll då Brodda och Svaneholm (samt Karsholm) hans trettonårige systerson friherre Axel Julius Coyet. Han gifte sig senare med Hedvig Charlotta Cronhielm af Flosta. 1719 ärvdes Brodda av deras dotter Maria Elisabet, gift med ryttmästaren Jacob Ludvig Maclean. Efter en arvstvist fick hon 1722 avstå hälften av egendomen till Axel Gyllenstiernas syster Sophie, som var änka efter den danske översten Jens Sehested till Holmgaard. 1755 tillköpte Maria Elisabet Coyet hennes del och blev ägare till hela Brodda. Vid Maria Elisabets död 1772 ärvdes gården av hennes svågers son, översten friherre Gustaf Maclean, gift med Eva Helena Löwen och barnlös. Han bodde på fädernegården Ström i Bohuslän och Brodda förvaltades därför av hans bror Rutger, den store jordbruksreformatorn på Svaneholm.
Stina Hjort (1890-1969) var gift 1:a gången med Gustaf (Gösta) von Platen (1871-1929) och blev senare gift med Gösta Evald Granström (1887-1970). Paret förvärvade Brodda 1949 och Stina dog där 1969.
Frugården ligger i Vänersnäs socken, Älvsborgs län. Gården har ägts av bland annat riksrådet friherre Ture Nilsson Bielke och hans son fältmarskalken greve Nils Bielke. Den köptes 1798 av Baltzar von Platen (1766-1829) gemensamt med svågern Erik Stiernsparre som utlöstes fem år senare. Baltzars änka Hedwig behöll egendomen till 1847, då hon sålde den till bergsrådet Jakob Gustaf Geijer (1775-1861), direktör för Uddeholmsbolaget. Frugårdens egendom ägs idag (2008) av familjen Waern och är ett av de största godsen i Västergötland söder om Vänern.