Herrevadskloster

Herrevadskloster var ett cistercienserkloster som grundades 1144 och var verksamt till 1565. Av de medeltida klosterbyggnaderna återstår endast ett rudiment som i dag är inrett till kapell. Intill kapellet ligger slottet Herrevadskloster och som inrymmer hotell och restaurang. Detta slott uppfördes i huvudsak 1745. Båda är belägna norr om Ljungbyhed i Riseberga socken i Klippans kommun i Skåne. När klostret drogs in 1565 gavs klosteregendomen i förläning åt Sten Bille till Wanås och därefter till olika danska adelsmän. Då Skåne 1658 införlivades med Sverige, blev Herrevadskloster kronogods och förlänades till Corfitz Ulfeldt. Sedan han 1660 lämnat landet, överläts gården till fältmarskalken Hans Christoff Königsmarck. Dennes son, fältmarskalken Otto Wilhelm Königsmarck, bytte 1682 Herrevadskloster mot Börringekloster. Herrevadskloster tilldelades 1691 översten vid Norra skånska kavalleriregementet, men förvandlades 1727 till överstelöjtnantsboställe. Philip Julius Bernhard von Platen hade slottet som boställe under åren 1768 till 1773. Herrevadskloster blev 1786 boställe för generalintendenten vid fältkommissariatet. Nuvarande huvudbyggnad, uppfördes 1745 och flyglarna i empirstil kom till 1816-1819. Herrevadskloster användes fram till början av 1900-talet av Skånska husarregementet; under perioden 1858-1898 inkvarterades här exercisskvadroner. Åren 1902-1957 var Herrevadskloster remontdepå och användes sedan åren 1960-1994 som utbildningslokaler för Krigsflygskolan. Numera är slottet i privat ägo och genomgår restaurering. Källa: Wikipedia