Strömsbergs bruk

Foto: Wikipedia
Strömsbergs bruk grundlades av flamländaren Welam Wervier (d. 1654) år 1643. Denne hade på 1630-talet förvärvat ett hemman i Dorkarby by i Tolfta socken i syfte att vid Dorkarby ström anlägga ett järnbruk för tillverkning av muskötplåt till Söderhamns Gevärsfaktori. En hytta och en hammare uppfördes mellan åren 1643-45. Wervier köpte även Västlands bruk 1647, beläget fem kilometer längre upp efter ån. Strömsberg och Västlands bruk kom därefter att stå under gemensam administration. Strömsberg (som bruket började kallas för först i början av 1650-talet sedan det fått privilegier 1650) utarrenderades 1695 till Hans Gabriel Enander. Han blev sedermera ägare till både Strömsbergs och Västlands bruk. Sedan Charles De Geer på Lövstabruk köpt Strömsberg 1734 kom bruket att ingå i ett stort brukskomplex bestående av Lövsta, Hillebola, Ullfors samt Västland och Strömsberg. Familjen De Geers brukskomplex uppdelades år 1861 varvid Strömsberg, Västland, Hillebola och Ullfors tillföll Karl De Geers dotter Charlotta De Geer, som var gift med Baltzar von Platen. von Platens dottersöner, grevarna Henning och Axel Wachtmeister, blev 1910 ägare till brukskomplexet. År 1916 bestod de s.k. ”Strömsbergsverken” av järnbruken Strömsberg (där masugn, stångjärnssmedja med fyra lancashirehärdar, vällugn, två vattenhammare och två ånghammare, dessutom sågverk med fyra enkla ramar, kantverk och hyvleri, kvarn och tegelbruk) samt Ullfors (stångjärnssmedja med tre vallonhärdar, lancashirehärd, två räckhärdar, två vattenhammare och en ånghammare, jämte kvarn, såg, tegelbruk m. m.) samt Västlands kvarn. Västlands bruk hade nedlagts 1902 och Hillebola bruk var sedan länge (1884) även det nedlagt. Till egendomen hörde även andelar i Dannemora gruvor. Den totala ägovidden utgjordes av omkr. 33,000 hektar, varav 22,200 hektar produktiv skog. Det var framför allt det stora skogsinnehavet gjorde Strömsberg intressant för Stora Kopparbergs Bergslags AB. 1920 förvärvades hela brukskomplexet av familjen Wachtmeister och samma år nedlades Strömsbergs bruk. Sågverket, som byggts 1911, var dock i drift ända till 1961.